กลับหน้าหลัก

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ
(
Organization Development Survey)

1 กระบี่ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
2 กรุงเทพมหานคร  จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
3 กาญจนบุรี เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
4 กาญจนบุรี เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
5 กาญจนบุรี เขต 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
6 กาญจนบุรี เขต 4 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
7 กาฬสินธุ์ เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
8 กาฬสินธุ์ เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
9 กาฬสินธุ์ เขต 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
10 กำแพงเพชร เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
11 กำแพงเพชร เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
12 ขอนแก่น เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
13 ขอนแก่น เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
14 ขอนแก่น เขต 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
15 ขอนแก่น เขต 4 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
16 ขอนแก่น เขต 5 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
17 จันทบุรี เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
18 จันทบุรี เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
19 ฉะเชิงเทรา เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
20 ฉะเชิงเทรา เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
21 ชลบุรี เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
22 ชลบุรี เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
23 ชลบุรี เขต 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
24 ชัยนาท จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
25 ชัยภูมิ เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
26 ชัยภูมิ เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
27 ชัยภูมิ เขต 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
28 ชุมพร เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
29 ชุมพร เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
30 เชียงราย เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
31 เชียงราย เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
32 เชียงราย เขต 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
33 เชียงราย เขต 4 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
34 เชียงใหม่ เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
35 เชียงใหม่ เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
36 เชียงใหม่ เขต 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
37 เชียงใหม่ เขต 4 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
38 เชียงใหม่ เขต 5 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
39 เชียงใหม่ เขต 6 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
40 ตรัง เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
41 ตรัง เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
42 ตราด จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
43 ตาก เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
44 ตาก เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
45 นครนายก จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
46 นครปฐม เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
47 นครปฐม เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
48 นครพนม เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
49 นครพนม เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
50 นครราชสีมา เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
51 นครราชสีมา เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
52 นครราชสีมา เขต 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
53 นครราชสีมา เขต 4 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
54 นครราชสีมา เขต 5 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
55 นครราชสีมา เขต 6 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
56 นครราชสีมา เขต 7 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
57 นครศรีธรรมราช เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
58 นครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
59 นครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
60 นครศรีธรรมราช เขต 4 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
61 นครสวรรค์ เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
62 นครสวรรค์ เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
63 นครสวรรค์ เขต 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
64 นนทบุรี เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
65 นนทบุรี เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
66 นราธิวาส เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
67 นราธิวาส เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
68 นราธิวาส เขต 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
69 น่าน เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
70 น่าน เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
71 บุรีรัมย์ เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
72 บุรีรัมย์ เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
73 บุรีรัมย์ เขต 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
74 บุรีรัมย์ เขต 4 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
75 ปทุมธานี เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
76 ปทุมธานี เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
77 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
78 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
79 ปราจีนบุรี เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
80 ปราจีนบุรี เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
81 ปัตตานี เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
82 ปัตตานี เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
83 ปัตตานี เขต 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
84 พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
85 พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
86 พะเยา เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
87 พะเยา เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
88 พังงา จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
89 พัทลุง เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
90 พัทลุง เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
91 พิจิตร เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
92 พิจิตร เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
93 พิษณุโลก เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
94 พิษณุโลก เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
95 พิษณุโลก เขต 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
96 เพชรบุรี เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
97 เพชรบุรี เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
98 เพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
99 เพชรบูรณ์ เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
100 เพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
101 แพร่ เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
102 แพร่ เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
103 ภูเก็ต จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
104 มหาสารคาม เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
105 มหาสารคาม เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
106 มหาสารคาม เขต 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
107 มุกดาหาร จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
108 แม่ฮ่องสอน เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
109 แม่ฮ่องสอน เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
110 ยโสธร เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
111 ยโสธร เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
112 ยะลา เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
113 ยะลา เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
114 ยะลา เขต 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
115 ร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
116 ร้อยเอ็ด เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
117 ร้อยเอ็ด เขต 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
118 ระนอง จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
119 ระยอง เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
120 ระยอง เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
121 ราชบุรี เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
122 ราชบุรี เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
123 ลพบุรี เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
124 ลพบุรี เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
125 ลำปาง เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
126 ลำปาง เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
127 ลำปาง เขต 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
128 ลำพูน เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
129 ลำพูน เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
130 เลย เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
131 เลย เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
132 เลย เขต 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
133 ศรีสะเกษ เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
134 ศรีสะเกษ เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
135 ศรีสะเกษ เขต 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
136 ศรีสะเกษ เขต 4 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
137 สกลนคร เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
138 สกลนคร เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
139 สกลนคร เขต 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
140 สงขลา เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
141 สงขลา เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
142 สงขลา เขต 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
143 สตูล จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
144 สมุทรปราการ เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
145 สมุทรปราการ เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
146 สมุทรสงคราม จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
147 สมุทรสาคร จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
148 สระแก้ว เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
149 สระแก้ว เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
150 สระบุรี เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
151 สระบุรี เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
152 สิงห์บุรี จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
153 สุโขทัย เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
154 สุโขทัย เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
155 สุพรรณบุรี เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
156 สุพรรณบุรี เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
157 สุพรรณบุรี เขต 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
158 สุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
159 สุราษฎร์ธานี เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
160 สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
161 สุรินทร์ เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
162 สุรินทร์ เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
163 สุรินทร์ เขต 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
164 หนองคาย เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
165 หนองคาย เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
166 บึงกาฬ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
167 หนองบัวลำภู เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
168 หนองบัวลำภู เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
169 อ่างทอง จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
170 อำนาจเจริญ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
171 อุดรธานี เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
172 อุดรธานี เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
173 อุดรธานี เขต 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
174 อุดรธานี เขต 4 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
175 อุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
176 อุตรดิตถ์ เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
177 อุทัยธานี เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
178 อุทัยธานี เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
179 อุบลราชธานี เขต 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
180 อุบลราชธานี เขต 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
181 อุบลราชธานี เขต 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
182 อุบลราชธานี เขต 4 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
183 อุบลราชธานี เขต 5 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
184 สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
185 สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
186 สพม. เขต 3 นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
187 สพม. เขต 4 ปทุมธานี สระบุรี จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
188 สพม. เขต 5 สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
189 สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
190 สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
191 สพม. เขต 8 ราชบุรี กาญจนบุรี จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
192 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี นครปฐม จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
193 สพม. เขต 10 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
194 สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี ชุมพร จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
195 สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช พัทลุง จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
196 สพม. เขต 13 ตรัง กระบี่ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
197 สพม. เขต 14 พังงา ภูเก็ต ระนอง จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
198 สพม. เขต 15 นราธิวาส ปัตตานี ยะลา จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
199 สพม. เขต 16 สงขลา  สตูล จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
200 สพม. เขต 17 จันทบุรี ตราด จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
201 สพม. เขต 18 ชลบุรี ระยอง จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
202 สพม. เขต 19 เลย หนองบัวลำภู จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
203 สพม. เขต 20 อุดรธานี จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
204 สพม. เขต 21 หนองคาย จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
205 สพม. เขต 22 นครพนม มุกดาหาร จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
206 สพม. เขต 23 สกลนคร จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
207 สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
208 สพม. เขต 25 ขอนแก่น จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
209 สพม. เขต 26 มหาสารคาม จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
210 สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
211 สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ ยโสธร จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
212 สพม. เขต 29 อุบลราชธานี อำนาจเจริญ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
213 สพม. เขต 30 ชัยภูมิ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
214 สพม. เขต 31 นครราชสีมา จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
215 สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
216 สพม. เขต 33 สุรินทร์ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
217 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
218 สพม. เขต 35 ลำปาง ลำพูน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
219 สพม. เขต 36 เชียงราย พะเยา จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
220 สพม. เขต 37 แพร่ น่าน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
221 สพม. เขต 38 สุโขทัย ตาก จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
222 สพม. เขต 39 พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
223 สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
224 สพม. เขต 41 กำแพงเพชร พิจิตร จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน
225 สพม. เขต 42 นครสวรรค์ อุทัยธานี จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน

กลับหน้าหลัก