กลับหน้าหลัก

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (
Organization Development Survey)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม
เขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถามรายเขต  
เพศ ชายจำนวน 0 คน หญิงจำนวน 0 คน  
ตำแหน่ง    
                - ทั่วไประดับ ปฏิบัติงานจำนวน 0 คน ชำนาญงานจำนวน 0 คน อาวุโสจำนวน 0 คน  
                - วิชาการระดับ ปฏิบัติการจำนวน 0 คน ชำนาญการจำนวน 0 คน ชำนาญการพิเศษจำนวน 0 คน เชี่ยวชาญจำนวน 0 คน ทรงคุณวุฒิจำนวน 0 คน  
                - อำนวยการ ระดับต้นจำนวน 0 คน ระดับสูงจำนวน 0 คน  
สถานที่ปฏิบัติงาน ส่วนกลางจำนวน 0 คน ส่วนกลางตั้งอยู่ภูมิภาคจำนวน 0 คน
ส่วนที่ 2 แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)
                ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศในส่วนของการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ และระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ  วัดจากผลการประเมินของบุคลากรในองค์การ โดยใช้แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ซึ่งแบ่งการวัดเป็น 2 ส่วน คือ ระดับความเห็นและระดับความสำคัญ โดยแต่ละส่วนแบ่งระดับการประเมิน (Scale) เป็นระดับ 1 – 5 (น้อยไปหามาก)
    ระดับความเห็น ระดับความสำคัญ
Human Capital Survey 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
HRM 1. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีนโยบายและเป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ชัดเจน และมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2. การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามีความชัดเจน และเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

3.ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรไว้ซึ่งทำให้อัตราการโอน/ลาออกมีแนวโน้มลดลง

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

4.ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักความรู้ความสามารถและผลงาน

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

5.ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HRD

6.แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการมีความสอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

7.บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามีความรู้ทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงาน บรรลุภารกิจขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

8.ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้ดีขึ้นเช่นการสอนงาน (Coaching) เป็นต้น

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

9.ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากความต้องการและผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10. การพัฒนาความรู้ ทักษะที่ข้าพเจ้าได้รับช่วยให้ข้าพเจ้ามีความชำนาญ และสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information Capital Survey 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
System 11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของส่วนราชการมีความพร้อมใช้งาน ช่วยให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12.ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถจัดการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม (เช่น ไฟดับ ไวรัส เป็นต้น) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Database 13. ข้อมูลและสารสนเทศ ของส่วนราชการของข้าพเจ้าได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14. ฐานข้อมูล ของส่วนราชการ สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก เข้าถึงได้ง่าย ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15. ฐานข้อมูลของส่วนราชการสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ (KM) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Network 16. เครือข่ายคอมพิวเตอร์6 (Network) ของส่วนราชการ ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organization Climate Survey ระดับความเห็น ระดับความสำคัญ
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในองค์การ (Alignment) 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ทิศทางขององค์การ (Direction) 17. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของส่วนราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ผู้นำ(Leadership)

18. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผู้บริหาร สามารถบริหารจัดการองค์การให้บรรลุเป้าหมายได้ตามยุทธศาสตร์

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

19. ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระเพื่อการพัฒนาองค์การให้ดีขึ้น

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

วัฒนธรรม และบรรยากาศในการทำงาน(Culture & Climate)

20. สภาพแวดล้อมการทำงานในปัจจุบันทำให้ข้าพเจ้าทำงานอย่างมีความสุข

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

21. ปริมาณงานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย มีความสมดุลกับเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

22.ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ความสำเร็จขององค์การ (Execution) 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ความรับผิดชอบในหน้าที่ (Accountability)

23. ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจ และยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

การจูงใจ (Motivation)

24. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยบุคลากรที่ทุ่มเทให้แก่องค์การอย่างเหมาะสม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา /หัวหน้างาน และการกำกับติดตาม (Coordination & Control)

25.ข้าพเจ้าสามารถขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานได้ตลอดเวลารวมทั้งได้รับการสนับสนุนเพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

26.ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานของข้าพเจ้ามักจะติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
การทำงานเป็นทีม (Team) 27. ส่วนราชการของข้าพเจ้าส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และการทำงานที่มีคุณภาพดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
การสร้างสิ่งใหม่  (Renewal) 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

การปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ภายนอก(External Orientation)

28. ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถปรับตัวได้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง ของสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อการบรรลุภารกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้ (Innovation & Learning)

29.ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการนำการเรียนรู้จากบุคลากรภายใน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน ขั้นตอนทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

30. ข้าพเจ้ารู้สึกว่างานของข้าพเจ้ามีความท้าทาย และช่วยให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะความสามารถใหม่ ๆ และมีประสบการณ์มากขึ้น

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       

กลับหน้าหลัก