แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ
(
Organization Development Survey)

                ระดับความสำเร็จ ของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานสารสนเทศ และระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ  วัดจากผลการประเมิน ของบุคลากรในองค์การ โดยใช้แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ซึ่ง แบ่งการวัดเป็น 2 ส่วน คือ ระดับความเห็น และ ระดับความสำคัญ โดยแต่ละส่วนแบ่งระดับการประเมิน (Scale) เป็นระดับ 1 – 5 (น้อยไปหามาก)
ปิดระบบแล้วแล้วค่ะ
ผลการตอบแบบสอบถาม
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2557
 หมายเหตุ
            1. ความเห็น หมายถึง ความรู้สึกของผู้ตอบแบบสำรวจต่อข้อคำถามขณะที่ตอบแบบสำรวจ
            2. ความสำคัญ หมายถึง ผู้ตอบแบบสำรวจรู้สึกว่าข้อคำถามนั้นเป็นเรื่องสำคัญในขณะตอบแบบสำรวจ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ